Højesterets dom af den 6. juni 2018 - Forsikringsselskab ikke frigjort over for panthaver ved betaling til forsikringstager, jf. FAL § 58 - Tab bevist og krav ikke forældet